Privacyverklaring Fotostudio Markelo
Dit is de privacyverklaring van Fotostudio Markelo. Marian Waanders en Marjan Noteboom zijn eigenaren van de VOF Fotostudio Markelo. Fotostudio Markelo respecteert je privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Fotostudio Markelo is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Fotostudio Markelo haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer we jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij ons via een mail aan info@fotostudiomarkelo.nl.

Contactgegevens:
* https://fotostudiomarkelo.nl/
* Grotestraat 2, Unit A
* 7475 AX Markelo
* 06 – 50 60 24 31

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Fotostudio Markelo verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt omdat je gebruik wilt maken van onze diensten. Daarnaast verwerken we foto’s die we in opdracht van jou maken. Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fotostudio Markelo verwerkt
Fotostudio Markelo heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Qij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fotostudiomarkelo.nl dan verwijder we deze informatie. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotostudio Markelo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Officiële pasfoto’s
  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
  • Om thuisreportages te kunnen doen
  • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om jouw betaling af te kunnen handelen
  • Fotostudio Markelo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Fotostudio Markelo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Fotostudio Markelo persoonsgegevens bewaart
Fotostudio Markelo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Fotostudio Markelo bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

Pasfoto’s:
Pasfoto’s worden niet digitaal bewaard. Na aflevering van de geprinte pasfoto’s worden de bestanden verwijderd uit het systeem. Dit gebeurt uiterlijk aan het einde van dezelfde werkdag.

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Fotostudio Markelo bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Fotostudio Markelo je foto’s bewaart, kunt je deze bij ons opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites fotostudiomarkelo.nl, verzinhet.nl, beeldwoord.nl, infinitum-fotografie.nl (artistiek belang). Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotostudio Markelo verkoopt je contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Fotostudio Markelo een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Fotostudio Markelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Fotostudio Markelo gebruikt
Fotostudio Markelo gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fotostudio Markelo gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fotostudio Markelo hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotostudio Markelo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotostudiomarkelo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Fotostudio Markelo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Fotostudio Markelo persoonsgegevens beveiligt
Fotostudio Markelo neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotostudiomarkelo.nl